Pełna księgowość

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • stworzenie Zakładowego Planu Kont oraz Polityki Rachunkowości,
 • weryfikacja poprawności dokumentów pod względem formalnym, rachunkowym i podatkowym,
 • zapisy w księgach zgodnie z przyjętymi zasadami i opisem merytorycznym,
 • sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • monitorowanie rozrachunków,
 • wycena aktywów i pasywów na koniec roku podatkowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • reprezentacja klienta przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami państwowymi.

 

Księgowość uproszczona

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie i prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • reprezentacja klienta przed Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami państwowymi,
 • konsultacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykonanie niezbędnych czynności związanych z rejestracją firmy.